English (UK)Magyar (HU)
TEACHER TRAINING CENTER
free templates joomla

Összefüggő tanítási gyakorlat dokumentumai

Összefüggő tanítási gyakorlat

Tanári MA

A mesterképzésben részt vevő hallgatók összefüggő tanítási gyakorlaton vesznek részt, amelynek teljesítése akkor is szükséges, ha a hallgató jelentős tanítási tapasztalattal rendelkezik már előző tanulmányait követően.

Javasoljuk, hogy a hallgató tanítási gyakorlata során végezze el a tanári szakdolgozat tárgyát képező témában folytatott „osztálytermi”, illetve „pedagógusi” kutatását az összefüggő iskolai gyakorlat keretében megvalósuló tevékenységek közben.

Tanácsoljuk, hogy az iskolában töltött idő szolgáljon az adatgyűjtésre, a szakdolgozat szempontjából fontos eszközök, eljárások, módszerek kipróbálására, a hipotézis(ek) bizonyítására.

A gyakorlat helye

A tanári mesterképzés során a hallgatók összefüggő tanítási gyakorlaton vesznek részt. A tanítási gyakorlat helye lehet általános és középiskola, illetve felsőfokú oktatási intézmény, nyelviskola, felnőttképzési intézmény. Levelező oktatásban résztvevő hallgatók gyakorló helye lehet saját közoktatási intézményük (munkahelyük), ahol a napi pedagógiai gyakorlatukat folytatják.

Pedagógia szakos mestertanár-jelöltek végezhetik gyakorlatukat a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetében, a Tanárképző Központjában, továbbá olyan középfokú intézményben, ahol még van pedagógiai szakközépiskola, olyan intézményekben, ahol folyik felsőfokú pedagógus továbbképzés illetve tanítóképző főiskolákban.

Mentori tevékenység

A hallgató tanítási gyakorlatát mentortanár segíti a választott iskolában. Mentortanár lehet az, akinek 5 év tanítási tapasztalata van a hallgató szakirányának megfelelő tantárgyból. Lehetőleg egyetemi szintű diplomával rendelkezik, de ettől a megfelelő tanítási tapasztalatok esetén eltekintünk, főleg általános iskolák esetében. A mentortanár segíti a hallgatót a felkészülésben, a tanított órák értékelésében. A mentortanár és az adott iskola igazgatója, igazolja, elemzi és értékeli a hallgató tanítási gyakorlatának teljesítését. (mellékletben található nyomtatványon (3-4. sz. dokumentum)

Levelező tagozatos hallgatók esetében sok esetben a mentorok párhuzamosan tanító kollégák, ezért minimum a tanítási órák harmadában látogassák meg a gyakorlatot végző hallgatót. Az óralátogatást végezheti az igazgató, igazgatóhelyettes, a szaktárgyi munkaközösség-vezető is.

Az összefüggő tanítási gyakorlat időtartama:

A hallgatók az összefüggő tanítási gyakorlatot a 2018/2019. tanév első félévében végzik. A gyakorlat 2018. szeptember 10-vel veszi kezdetét. A gyakorlatot befejezik 2018. november 30-ig. Az összefüggő tanítási gyakorlat dokumentációjának leadási határideje: 2018. december 07. (Tanárképző Központ)

Hospitálási kötelezettség:

 • Szakterületenként: 5 tanóra, a gyakorlatot vezető mentornál (kétszakos képzésben részt vevő hallgatók esetében mindkét szakterületen 5-5 tanóra)
  • A szaktárgyi órákon szerzett tapasztalatait a hallgató minden esetben mentorával beszélje meg.

Tanítási kötelezettség:

 • A tanítandó órák száma szakterületenként 20 tanóra. (kétszakos képzésben részt vevő hallgatók esetében mindkét szakterületen 20-20 tanóra)

Tanórán kívüli kötelezően választható tevékenység: A „kötelezően választható tevékenységek” az összefüggő egyéni tanítási gyakorlathoz tartozó, a tanítási tevékenységen kívüli feladatokat foglalják magukban. A modelltantervben önálló kurzusként jelennek meg, 3 fokozatú minősítéssel zárulnak. A részletes leírás az 5. sz. dokumentumban olvasható!

Kívánatos, hogy a hallgató

 • betekintést nyerjen az iskola életében fontos dokumentumokba – pedagógiai program, helyi tanterv;
 • vegyen részt
  • tantestületi értekezleten,
  • szülői értekezleten és/vagy fogadóórán,
  • iskolai ünnepségen (pl. október 23.),
  • egy konkrét osztály szabadidős tevékenységének irányításában (iskolai bál, kirándulás stb.),
 • lásson néhány osztályfőnöki órát,
 • kapjon lehetőséget arra, hogy megismerje
  • az iskolában folyó gyermekvédelmi munkát,
  • a pályaválasztással kapcsolatos aktuális feladatokat,
 • halljon a minőségbiztosításról
 • végezzen dokumentációs tevékenységet

A hallgató által tanulmányozandó dokumentumok:

 • Az adott iskola pedagógiai programja;
 • Az iskola helyi tanterve – elsősorban az adott műveltségterületre vonatkoztatva;
 • A tanításra kiválasztott évfolyam/tanulócsoport tanmenete;
 • Az iskola házirendje;
 • Az iskolában használt értékelési szempontok;
 • Az iskola szervezeti felépítése (organogramja);
 • A diákönkormányzattal, a szülői munkaközösséggel, a munkaközösségekkel kapcsolatos dokumentáció;
 • A minőségbiztosítással kapcsolatos legfontosabb dokumentumok;
 • A gyermekvédelemmel, tehetséggondozással, pályaválasztási és nevelési tanácsadással kapcsolatos tevékenységre vonatkozó információk, feljegyzése;
 • A tantestületi, munkaközösségi és szülői értekezleteken, fogadóórákon készült feljegyzések;
 • A közösségi élettel, ünnepi és társasági rendezvényekkel kapcsolatos feljegyzések, dokumentumok;
 • A szakkörök, fakultációk tevékenységével kapcsolatos dokumentumok;
 • Egyéb, az iskoláról szóló, az iskola működésével kapcsolatos dokumentumok, feljegyzések, fényképek stb.

A hallgató által készített, a gyakorlat végén leadásra kerülő dokumentumok:

 • A hospitált szaktárgyi órák közül szakonként 1-1 tanóra jegyzőkönyve;
 • A mentorral történt elemző-értékelő megbeszélések reflexiója (legalább 2 reflexió);
 • Tématervek, óratervek szakterületenként 2-2
 • leadásra kerülő dokumentum továbbá: a mentor által kitöltött „Értékelőlap” (3. sz. dokumentum), továbbá az iskolai igazgatója és a gyakorlatot vezető mentor által aláírt „Igazolólap” (4. sz. dokumentum)

A „Befogadó nyilatkozat”-ot (1-2. sz. dokumentum) szeptember 20-ig, az „Értékelőlap”-ot (3. sz. dokumentum) és az „Igazolólap”-ot (4. sz. dokumentum) 2018. december 07-ig kell eljuttatni a Tanárképző Központba (postai úton: Pannon Egyetem Tanárképző Központ 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., személyesen: Egyetem u. 3. E épület 124-es iroda)!

A leadási határidő után érkezett igazolásokat nem tudjuk elfogadni!

 

Mentoroknak:

Javaslatok a tanítási gyakorlat értékeléséhez

A kidolgozáshoz felhasznált dokumentumok:

Valamennyi szempont háromféleképpen értékelhető:

+ (kiváló)
✔ (megfelelő)
- (fejlesztendő)

Valamennyi részterületet külön is kell értékelni – ha a három szempont három különféle értékelést kapott, a mentortanárnak kell eldöntenie, hogy az adott területet illetően mi jellemző leginkább a tanárjelöltre. Az értékelőlapra csak ezt, a teljes kompetenciát átfogó jellemzőt kell átvezetni. A tanítási gyakorlat akkor tekinthető teljesítettnek, ha a kompetenciák legalább 50 százaléka (tehát minimum 5 kompetencia) megfelelő minősítést kapott. Az értékelés rövid szöveges magyarázattal is kiegészíthető.

1. A tanulók megismerése és személyiségfejlesztése:

 • a gyakorlaton részt vevő hallgató rendelkezik azzal az elméleti tudással, ami a tanulók személyiségfejlődéséhez szükséges, elősegíti a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését,
 • képes különböző nézetek elemzésére, értékelésére, az egyéni igények felismerésére,
 • törekszik saját nevelési nézeteinek, elvárásainak, pedagógiai hivatásának megfogalmazására.

2. A tanulói csoportok, közösségek fejlesztése és segítése:

 • alapvető tudással rendelkezik a társadalmi, csoportközi folyamatokról, különös tekintettel a szociális kompetenciára,
 • képes értelmezni a különböző konfliktusokat és megoldási javaslatokat tenni,
 • ismeri a versengés és az együttműködés különféle formát, pedagógiai hasznosíthatóságukat.

3. Egyenlőtlenség és esélyteremtés az intézményben:

 • elkötelezett az alapvető emberi, demokratikus értékek, mások tiszteletben tartásának (empátia, tolerancia képessége) irányában,
 • alapvető ismeretekkel rendelkezik az esélyteremtésről, a társadalmi egyenlőtlenségek problematikájáról, a sajátos nevelési igényről és a hátrányos helyzetről,
 • nyitott különféle kultúrákra, elfogadja a társadalmi-kulturális sokféleséget (sajátos nemzeti hagyományok, kisebbségek, európai és egyetemes értékek figyelembe vételével).

4. Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás:

 • a tanárjelölt megalapozott szaktárgyi és szaktudományos tudással rendelkezik, a szaktudományi tudás felhasználásával képessé válik a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére,
 • biztonsággal mozog a különböző szaktárgyi témákhoz kapcsolódó fogalmak, tények, rendszerek (taxonómiák) területén,
 • ismeretekkel rendelkezik szaktárgya oktatásának szabályozásáról, alapvető módszertani lehetőségeiről (kiemelten az IKT-alkalmazás területéről) – ezek alkalmazását gyakorolja.

5. A pedagógiai folyamat tervezése:

 • ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó alapvető dokumentumokat (NAT, kerettanterv, tanmenet, téma-, óravázlat, SZMSZ, házirend, helyi pedagógiai program),
 • képes meghatározni a legfontosabb tanítandó tartalmakat, azok logikai felépítését,
 • ki tudja választani a megfelelő tanulási-tanítási stratégiákat, alkalmazkodva a megismert csoporthoz, a témához és a tanulási-tanítási szituációhoz.

6. A tanulás támogatása:

 • alapvető ismeretekkel rendelkezik a motivációról, a tanulói motiváció fejlesztéséről,
 • tisztában van a különböző tanulási környezetek eredményességre gyakorolt hatásaival, bizalomteli légkört képes teremteni az osztályteremben,
 • képes alkalmazkodni a foglalkozások, tanórák, egyéb tevékenységek változó szituációihoz.

7. Értékelés:

 • pontos elméleti tudása van az értékelés, önértékelés folyamatáról, formáiról és módszereiről,
 • elkötelezett a tanulást támogató, változatos értékelés mellett,
 • képes a pedagógiai folyamatokat, egyes tanulókat és tanulói csoportokat is értékelni.

8. Kommunikáció és szakmai együttműködés:

 • a hallgató a gyakorlat során megismeri az intézményen belüli hierarchiát és kapcsolatrendszert (munkaközösségek, osztályfőnökök), igyekszik együttműködni az intézményen belül a kollégákkal, ha szükséges, az intézményen kívül a szülőkkel, egyéb segítő szervezetekkel,
 • törekszik a hatékony osztálytermi kommunikációra, ehhez megfelelő szóbeli és írásbeli kommunikációs képességekkel rendelkezik,
 • alapvető tájékozottság jellemzi a szakterületéhez és a pedagógus szakmához kapcsolódó információkkal és szervezetekkel kapcsolatban, képes értelmezni a hivatásához tartozó szövegeket. megfelelő szövegalkotási kompetenciája van.

9. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért:

 • ismeri a pedagógusszerepekkel kapcsolatos legfontosabb elméleteket, a társadalmi elvárásokat, tudatában van egész életen át tartó tanulás fontosságának,
 • ismeri a reflektív gondolkodás elméleti-gyakorlati ismereteit, képes pedagógiai tapasztalatai, nézetei elemzésére és értékelésére, a mentora, hallgatótársai segítségével és önállóan,
 • képes tájékozódni a pedagógia és szaktárgyi irodalomban, tisztában van a pedagógiai kutatás, fejlesztés és innováció sajátosságaival.

Veszprém, 2018. május 30.

Köcséné dr. Szabó Ildikó sk.
egyetemi docens

 

Az iskolai szervezet működésének megismerése IDE KATTINTVA letölthető.

Az összefüggő iskolai gyakorlat feladatai IDE KATTINTVA letölthető.

Befogadó nyilatkozat IDE KATTINTVA letölthető.

Igazolólap IDE KATTINTVA letölthető.

Kötelezően választható tevékenységek IDE KATTINTVA letölthető.

Osztályfőnöki munka követelmények IDE KATTINTVA letölthető.

Értékelőlap mentor IDE KATTINTVA letölthető.