English (UK)Magyar (HU)
Tanárképző Központ
free templates joomla

Osztatlan képzés csoportos szakterületi iskolai gyakorlat

Csoportos szakterületi iskolai gyakorlat

osztatlan tanári mesterszak

A képzéssel párhuzamosan, iskolában vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával végzett csoportos pedagógiai és önálló tanítási gyakorlata tanulók nevelésével, oktatásával, és az adott tanárszakhoz tartozó szaktárgyakkal kapcsolatos tanári munka szakos órákon, osztályfőnöki órán, nem szakos órákon történő megfigyelése, elemzése, továbbá legalább 15 önállóan megtartott óra, foglalkozás (1. sz. melléklet a 8/2013. (I.30.) EMMI rendelethez: A tanárképzés általános követelményei)

Kredit: 2
Ajánlott félév: 7., 8.

A gyakorlat célja, hogy a hallgatók vezetőtanári/mentortanári támogatás mellett a szaktudományos, pedagógiai/pszichológiai és módszertani kurzusok alatt elsajátított tudásuk alkalmazását figyeljék meg és gyakorolják, - részben mikrotanítások segítségével, részben konkrét iskolai környezetben. A gyakorlat során a tanárjelöltek képessé válnak a mentoraik és társaik támogatásával, tanórák megtartása során megszerzett tudásukat beépíteni saját tanári tevékenységükbe.

A gyakorlat során végzendő feladatok:

- a képző intézményben az egyetemi oktató vezetésével mikrotanítások végzése
- a mikrotanítások tervezése, megbeszélése, értékelése
- ismerkedés a gyakorlatok színhelyéül szolgáló közoktatási intézmény honlapjával és a honlapon található legfőbb oktatási dokumentumokkal
- 3 tanóra hospitálása gyakorlott szaktanárnál az előre tervezett szempontok alapján
- hospitálás a társak tanítási tevékenységekor
- feljegyzések és elemzések készítése a hospitálásról, társak megfigyeléséről
- óra/foglalkozástervek készítése a mentor és a csoporttársak támogatásával
- 1 tanóra óra/foglalkozás megtartása
- a tanóra értékelése (lehetőleg rögtön az óra után) a mentor és a társak segítségével
- önértékelés/reflexió szóban és írásban
- betekintés a tanár dokumentációs tevékenységébe

A gyakorlat során a hallgatók portfóliót készítenek, amely tartalmazza:
- a hospitálási/megfigyelési jegyzőkönyveket
- saját iskolai óratervet, mikrotanításiterve(ke)t
- az értékelés dokumentumait
- a tanításhoz készített segédleteket (feladatlap, PPT, multimédiás tananyag részlet…)
- szabadon választott módon a tanulói produktumokat (pl. ábrák, transzparensek…vagy azok fotóit)
- az egyes feladatok reflexióit.

A portfóliót a szakterület oktatójának kell leadni az általa megjelölt határidőre.

A gyakorlat értékelése gyakorlati jeggyel történik, amelyre az iskolai feladatok elvégzése alapján javaslatot tesza mentor. Ezt figyelembe véve az egyetemi oktató értékeli a hallgató egész félévi munkáját, és beírja az érdemjegyet a Neptun-rendszerbe.

A gyakorlat értékelési szempontjai:
- a jelölt szaktárgyi tudása
- attitűdjei
- a tanítási/tanulási folyamat támogatása
- tervezési és értékelési tevékenység
- társak munkájának támogatása
- a portfólió minősége

A gyakorlat támogatása:

A képző intézmény oktatója:
- felkészíti a hallgatókat a csoportos iskolai gyakorlatra,
- irányítja a közoktatási intézményre vonatkozó előzetes tájékozódást,
- ismerteti a hallgatói dokumentumok (portfólió, hospitálási jegyzőkönyv, óraterv, feljegyzések) formai és minőségi kritériumait (ld. a mellékletek között),
- felkészíti a hallgatókat a mikrotanításra, támogatja a tervezést, értékeli a tevékenységet
- ismerteti velük az iskolai feladatokat, követelményeket,
- folyamatos szakmai párbeszédet tart fenn a mentorral az iskolai gyakorlattal kapcsolatban
- látogatást tesz az iskolában a csoportos gyakorlat alkalmával.

A mentor:
- fogadja a hallgatók csoportját, és röviden ismerteti az iskola rendjét, működési sajátosságokat,
- segít a hallgatóknak az iskolai dokumentáció megismerésében,
- igyekszik megismerni a hallgatók egyedi sajátosságait, és ehhez mérten támogatást nyújtani a tervezéshez, óravezetéshez, eszközök és módszerek használatához,
- a hallgatói csoporttal együtt támogatja a hallgatók tanórára történő felkészítését,
- megfigyeli az tanítási tevékenységét,
- irányítja a tanóra csoportos értékelését,
- értékeli az aktuális tevékenységet és a gyakorlat iskolában teljesített szakaszát.

A mentor az egyetem által díjazásban részesül. A gyakorlattal kapcsolatban az egyetem hivatalos kapcsolattartója, szervezője a Tanárképző Központ, a szakmai kapcsolattartás pedig a közoktatás részéről a mentor, az egyetem részéről a szakmódszertan oktatójának feladata.

A határidőkkel kapcsolatos tudnivalókról az aktuális félévben adunk tájékoztatást.

 

A hospitálási napló tartalmai javaslatait IDE KATTINTVA érik el.                   

Az óraértékelés egy lehetséges változatát IDE KATTINTVA érik el.

Az óraterv egy lehetséges változatát IDE KATTINTVA érik el. 

            

Veszprém, 2018. január 30.

Köcséné Dr. Szabó Ildikó
Tanárképző Központ